Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NL-Actief

Artikel 1: Inschrijving, Abonnementsduur en beëindiging

Vanaf 18 jaar kun je zelfstandig een abonnement afsluiten. Als je nog onder de 18 bent dan dient een ouder of voogd jouw abonnementsformulier te ondertekenen.

Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. U kunt kiezen voor een abonnement met een looptijd van 3, 6 of 12 maanden. U kunt binnen de overeengekomen bepaalde tijd alleen opzeggen tegen het einde van deze bepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Indien u niet opzegt, wordt na afloop van deze bepaalde tijd de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na omzetting van de overeenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kunt u de overeenkomst altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Een uitzondering hierop is de strippenkaart, deze word automatisch stopgezet na de contracttermijn.

Als u uw abonnement bij Uniek Fitness wilt beëindigen hebben wij hiervoor uw handtekening nodig. U kunt uw abonnement beëindigen middels een opzegformulier of via een ondertekende brief welke u kunt inscannen en mailen of opsturen per post.

Artikel 2: Deactivering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het op vertoon van een medische verklaring mogelijk om het abonnement tijdelijk te deactiveren.

Als u voor een blessure bij Fysiotherapie Uniek in behandeling gaat, dan beslist de fysiotherapeut zelf of uw abonnement gedeactiveerd moet worden. Het kan zijn dat u gewoon door kunt blijven trainen, dan loopt het abonnement gewoon door.

Bij verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch. U dient hiervoor een aanvraag te doen met het bewijs van inschrijving bij de betreffende gemeente. Indien men verhuist binnen een straal van 20 km vanaf ons sportcentrum geldt deze regeling niet.

Artikel 3: Aantal bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5a: Openingstijden en Tarieven
Uniek Fitness is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Uniek Fitness zal één maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven de tarievenlijst kenbaar maken. Tijdens nationale officiële feestdagen behoudt Uniek Fitness het recht het fitnesscentrum te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 5b: Openingstijden tijdens nationale feestdagen en vakantieperiodes
Uniek Fitness is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen tijdens feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Kerst, Carnaval, Koningsdag). Tijdens de zomervakantie hanteren we ons zomerrooster, hierbij zijn we in de middag gesloten. De periode van sluit tijdens dit zomerrooster wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 6: Huisregels
Na het afsluiten van een abonnement dient u zich aan de huisregels van Uniek Fitness te houden.

  • Het is verplicht schone binnenschoenen te dragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw schoenen pas bij Uniek Fitness te verwisselen.
  • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten. Deze kunt in de kleedkamer opbergen in de daarvoor bestemde lockers.
  • Na het gebruik van de cardio apparatuur verzoeken wij u vriendelijk het apparaat schoon en transpiratievrij achter te laten. U kunt hiervoor gebruik maken van de desinfecterende doekjes van de Hygiepole.
  • Losse onderdelen (gewichten, dumbells etc.) graag na gebruik graag terug op hun plaats leggen.
  • Het gebruik van een handdoek is verplicht op alle krachttoestellen.

Artikel 7: Orde- en instructievoorschriften
Het is niet toegestaan stimulerende middelen in zijn algemeenheid te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zicht te houden aan de door Uniek Fitness gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Uniek Fitness gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Uniek Fitness geschiedt geheel op eigen risico. Uniek Fitness wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 9: Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Uniek Fitness opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Uniek Fitness is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Uniek Fitness te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10: Storneren incasso
U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een storno wordt er € 2,- euro kosten in rekening gebracht. Bij een tweede storno wordt er nogmaals €2.- in rekening gebracht. Kan het te betalen bedrag na tweemaal proberen nog niet van uw rekening geïncasseerd worden, dan zullen wij u een rekening sturen. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Artikel 11: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Uniek Fitness beoordeeld en beslist.

Uniek Fitness is aangesloten bij NL-Actief, de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra, en zal zich dus houden aan de door deze partij opgestelde Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze Alegemene Leveringsvoorwaarden kun je vinden op onze website; www.uniekfitness.nl/algemene-voorwaarden onder artikel 11; Overige bepalingen.

Algemene voorwaarden NL-Actief